Genetic diversity of SAD and FAD genes responsible for the fatty acid composition in flax cultivars and lines (2020)

Genetic diversity of SAD and FAD genes responsible for the fatty acid composition in flax cultivars and lines

DMITRIEV, Alexey A., Parfait KEZIMANA, Tatiana A. ROZHMINA, Alexander A. ZHUCHENKO, Liubov V. POVKHOVA, Elena N. PUSHKOVA, Roman O. NOVAKOVSKIY, Martin PAVELEK, Gleb N. VLADIMIROV, Evgeny N. NIKOLAEV, Oxana A. KOVALEVA, Yury I. KOSTYUKEVICH, Vitaliy V. CHAGOVETS, Elena V. ROMANOVA, Anastasiya V. SNEZHKINA, Anna V. KUDRYAVTSEVA, George S. KRASNOV a Nataliya V. MELNIKOVA, 2020. Genetic diversity of SAD and FAD genes responsible for the fatty acid composition in flax cultivars and lines. Bmc Plant Biology [online]. 20, 301. ISSN 1471-2229. Dostupné z: doi:10.1186/s12870-020-02499-w

Dostupné z: doi:10.1186/s12870-020-02499-w

článek v odborném periodiku