Informace o zpracování osobních údajů – Agritec Plant Research s.r.o.

Společnost Agritec Plant Research s.r.o. realizovala projekt zavedení požadavků Nařízení EU č. 2016/679 GDPR o ochraně osobních údajů.

V souladu s ustanoveními GDPR Vás tímto informujeme o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů:

jste-li OSVČ, pak Vás jako fyzické osoby – subjektu a Vašich zaměstnanců – subjektů;
jste-li právnická osoba, pak pouze osobní údaje Vašich zaměstnanců-subjektů.

 

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost,

Agritec Plant Research s.r.o.
Zemědělská 2520/16
787 01 ŠUMPERK
IČ: 26784246
DIČ: CZ699004418 Skupinová registrace
Spisová značka: C 26228 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

 

Naše společnost je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Externím zpracovatelem je mateřská firma AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., IČ: 48392952, DIČ: CZ699004418 Skupinová registrace.

Jaké osobní údaje o obchodních partnerech zpracováváme?

Zpracováváme jen takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro realizaci obchodních transakcí a s nimi spojených účetních operací, a pro komunikaci, vedenou s Vašimi odpovědnými zaměstnanci. Pro tyto údaje existuje právní důvod. Pokud by vznikla potřeba použít jakýkoliv další osobní údaj, například pro oprávněný zájem, bude v prvé řadě hledán způsob realizace činnosti jiným způsobem, pokud to není možné, bude od Vašich subjektů předem vyžádán souhlas.

Kontaktní data vedeme v adresářích v informačním systému, v paměti služebních mobilů jsou vždy uložena jen čísla a jména přímých osobních kontaktů.

Základní identifikační údaje – název firmy, adresa, IČO u OSVČ jako subjektu a totéž právnické osoby správce – zaměstnavatele subjektů.
Kontaktní údaje – jméno, příjmení, služební telefonní číslo, emailová adresa.
Informace z interakcí se zákazníkem – informace z obchodních schůzek, emailová komunikace.
Transakční údaje – informace v přijatých a vystavených fakturách, smlouvy a objednávky, a další dokumenty o finančních transakcích.
Uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo z veřejně dostupných rejstříků a evidencí např. z obchodního rejstříku.

 

Agritec Plant Research s.r.o. nevyužívá ani profilování, ani automatického rozhodování při zpracování osobních údajů, ani nepředává osobní údaje do zahraničí nebo jiným správcům. Přístup k osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci, kteří potřebují informace o zákaznících k vykonávání náplně své práce.

Kompletní uložené dokumenty, obsahující Vaše osobní data, budeme zpracovávat po dobu aktivní spolupráce a další 3 roky po jejím ukončení před první skartační lhůtou dle platného Skartačního rejstříku, viz zákon č. 499/2004 Sb. v aktuálním znění.

Naše společnost zajišťuje důsledně po technicko-organizační, lidské i systémové stránce ochranu používaných osobních údajů všech subjektů. Všem subjektům, jejichž osobní údaje jsou v naší společnosti zpracovávány, garantujeme práva dle GDPR:

  • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přístup k Vašim osobním údajům.
  • Právo záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.
  • Právo na poskytnutí kopií zpracovávaných dokumentů s osobními údaji.
  • Právo na opravu chybného/změněného osobního údaje.
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut) při dodržení jiných zákonů a oprávněných zájmů.
  • Právo na omezení zpracování pouze nezbytně nutných obecných osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů k jinému při dodržení jiných zákonů a oprávněných zájmů.
  • Právo vznést námitku, pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy.

Naše společnost pověřila odborně kvalifikovaného zaměstnance, kterému byly dány pravomoci a odpovědnosti v souladu s ustanoveními GDPR dohlížet na dodržování zavedených opatření a projednávat se subjekty osobních údajů, vedením společnosti i Úřadem pro ochranu osobních údajů případné nedostatky, námitky nebo zjištěné incidenty.

Na tohoto zaměstnance se můžete obracet telefonicky, e-mailem:

Jiří Čížek
583 382 144

 

Pokud byste se domnívali, že Váš dotaz nebo stížnost nebyla náležitě vyřízena, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Přečtěte si více ...