Metodické zásady pro pěstování kmínu kořenného - APRIM

Od roku 2014 je v České republice registrována odrůda kmínu kořenného se zkrácenou vegetační dobou – APRIM. Výhodami odrůdy APRIM jsou především stabilní výnosy, které jsou prakticky srovnatelné s „klasickými“ dvouletými odrůdami kmínu kořenného, a kratší vegetační doba, která umožňuje jeho setí až po sklizni předplodiny. Z hlediska termínu setí pak je výhodná eliminace škod některými škůdci, především vlnovníkem kmínovým a vzhledem ke kratší vegetační době také menší prostor pro zaplevelování kmínu i pozemku pro následné plodiny.

APRIM – Zlatý klas 2015

Stručný popis odrůdy APRIM

Jedná se o středně ranou odrůdu, rostliny jsou středně vysoké, méně až středně odolné proti poléhání. Odrůda je středně odolná až odolná proti opadávání nažek, středně odolná až odolná proti napadení hnědou skvrnitostí. Odrůda je odolná k vyzimování. Vlivem kratší vegetační doby napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé. Obsah silice v semeni nízký, podíl karvonu standardní.

Požadavky na půdu a prostředí

Kmín kořenný APRIM lze s úspěchem pěstovat ve výrobních oblastech kukuřičné, řepařské a bramborářské. Na půdu není významně náročný, je však logické, že v případě lepších a úrodnějších půd lze očekávat lepší růst a vývoj rostlin kmínu a následně také výnos.

Zařazení v osevním sledu

Zařazuje se především po včas sklizených obilovinách. Lze je pěstovat i po dvouděložných plodinách, vhodné jsou okopaniny, motýlokvěté rostliny a luskoviny. Především z hlediska následného zaplevelení není vhodnou předplodinou ozimá řepka.

Příprava půdy a hnojení

Po naorání pozemku následuje obvyklá předseťová příprava s přihnojením dusíkem, fosforem a draslíkem se zapravením. Vhodné je použít vícesložkové hnojivo NPK s dávkou 30 kg čistých živin na hektar. Na jaře se přihnojuje N hnojivem (např. LAV, LAD, SA, aj.) v minimální doporučené dávce 80 kg.ha−1. Je účelné tuto dávku, popř. vyšší, rozdělit na 2 v poměru 50:50 či 60:40.

Setí

Kmín kořenný odrůdy APRIM se vysévá do řádků 12–15 cm širokých, do hloubky 1–2 cm. Termín setí se pohybuje cca od 15. 8. do konce srpna s ohledem na oblast pěstování a průběh počasí. Po zasetí je možné zaválení lehkými válci. Výsevek se stanovuje podle hodnoty osiva, nicméně běžný výsevek se pohybuje na úrovni 12–15 kg.ha−1 (3–3,5 MKS).

Ošetření během vegetace

Vzhledem k tomu, že rostliny kmínu kořenného obecně poměrně dlouho vzcházejí, přibližně 14–21 dnů po setí, je praktickou nutností provést preemergentní herbicidní ochranu proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Vsoučasné době je pro preemergentní použití v kmínu kořenném registrován pouze herbicid BANDUR v dávce 3,0–3,5 l.ha−1. Po vzejití je pak možno použít proti jednoděložným jednoletým i vytrvalým plevelům graminicidní přípravky (např. GARLAND FORTE, GRAMIN, TARGA SUPER 5 EC, aj.). Kmín by měl mít v případě aplikace těchto přípravků vyvinuty alespoň 4 pravé listy, tj. fáze BBCH 14 a více. Zároveň lze od této růstové a vývojové fáze aplikovat opravné či dodatečné herbicidní zásahy proti dvouděložným plevelům (např. AFALON 45 SC, STARANE 250 EC, aj.). Výběr herbicidních přípravků pro postemergentní použití se řídí především aktuálním výskytem jednotlivých druhů plevelů na stanovišti. Regulaci vytrvalých dvouděložných plevelů na pozemku, především pak pcháče rolního, je vhodné řešit již v předplodině či neselektivním herbicidem před setí, ale v případě nutnosti je možno použít herbicid BUTOXONE 400. Zásadou je, že především dvouděložné plevele by měly být regulovány již v podzimním období, protože jejich likvidace na jaře užitkového roku již naráží na mantinely selektivity herbicidů vůči kmínu kořennému. V současné době zároveň probíhají polní pokusy a úkony směřující k podání návrhu na registraci dalších herbicidů použitelných v porostech kmínu kořenného.

Fungicidní ochrana kmínu

Základem ochrany kmínu proti houbovým chorobám je především prevence. Výsev zdravého certifikovaného osiva je důležitým předpokladem eliminace rozvoje chorob, způsobených patogeny přenosnými semeny a půdou. Důležité je vyvarovat se zakládání přehoustlých porostů, které vytváří vhodné mikroklima pro rozvoj patogenů. Snížení rizika přenosu patogenů z půdy lze dosáhnout správnou agrotechnikou, tj. důkladným zapravením posklizňových zbytků a dodržováním vhodného osevního sledu. Kmín by měl přijít na stejný pozemek s odstupem 5–6 let. Časté zařazování řepky v osevních sledech s sebou nese velké riziko výskytu bílé hniloby (hlízenky) také v porostech kmínu.

V registru přípravků na ochranu rostlin jsou registrovány dva chemické fungicidní přípravky na bázi mědi (Kuprikol 50, Champion 50 WG) a dva biologické přípravky (Serenade ASO, Contans). Měďnaté přípravky jsou v kmínu registrovány proti hnědé skvrnitosti kmínu (M. acerina). Choroba způsobuje výrazné škody hlavně ve vlhkých letech. Fungicidní ošetření by mělo být provedeno již v jarních měsících při prvním výskytu a podle potřeby opakováno na počátku kvetení.

Proti bílé hnilobě (S. sclerotiorum) jsou v kmínu registrovány dva biologické přípravky – Contans WG a Serenade ASO. Přípravek Contans WG obsahuje spory mykoparazitické houby Coniothyrium minitans, která parazituje na sklerociích hub rodu Sclerotinia. Aplikuje se postřikem před setím se zapravením do hloubky 5 cm v dávce 2 kg/ha. Zapravení se provádí při předseťové přípravě půdy rotačními branami nebo rotačním kultivátorem. Aplikace by měla být provedena 2–3 měsíce před výskytem škodlivého činitele.

Biologický přípravek Serenade ASO je v kmínu registrován proti bílé hnilobě a plísni šedé (Botrytis cinerea). Jedná se o přípravek na bázi kmene bakterie Bacillus subtilis QST 713. Aby bylo dosaženo úspěchu, je u tohoto přípravku klíčové správné načasování aplikace. Postřik je bezvýhradně nutné aplikovat preventivně před výskytem choroby a podle potřeby ho opakovat. Aplikaci je možné provádět téměř ve všech růstových stádiích kmínu (BBCH 12–89).

V jarních měsících může být kmín napaden bakteriální spálou, která se projevuje černáním a rychlým odumíráním napadených částí (především vykvétajících okolíků). Největší škody způsobuje za vlhkého a chladného počasí, přenáší se osivem. Proti bakteriální spále jsou účinné měďnaté přípravky a doporučuje se nepřehnojovat porosty dusíkem.

Kmín bývá často napadán také padlím, jehož původcem je houba Erysiphe heraclei. Projevuje se bělavým povlakem na listech později i na okolících a nažkách. Vyšší riziko šíření je v teplotně nadnormálních a srážkově podnormálních letech. V českém registru přípravků není vůči tomuto patogenu registrován žádný fungicidní přípravek.

K redukci půdních houbových patogenů je možné použít biologické přípravky na bázi mykoparazitických hub registrované jako pomocné látky. Na českém trhu jsou dostupné přípravky na bázi hub Clonostachys rosea a Trichoderma asperellum. Přípravek CLONOPLUS obsahuje spory čtyř kmenů druhu C. rosea, přípravek Gliorex kombinaci hub C. rosea a T. asperellum a přípravek Trifender WP houbu T. asperellum. Tyto mykoparazitické houby pozitivně ovlivňují růst, kondici a zdravotní stav rostlin. V půdě aktivně rozkládají mycelia a klidová stádia fytopatogenních hub (Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum aj.) a produkují různé látky s antibiotickým účinkem, které rovněž působí proti fytopatogenním houbám. Přípravky pozitivně ovlivňují rozklad organické hmoty, a tím zpřístupňují rostlinám mikroelementy. Aplikují se na osivo nebo přímo do půdy.

V případě potřeby konzultace o možnosti použití jednotlivých herbicidních, ale také fungicidních a insekticidních přípravků nebo obecných pěstitelských záležitostech, se prosím obracejte na e-mail: agritec@agritec.cz, popř. prokop@agritec.cz.