Ochrana porostů lnu setého proti plevelům (2005)

Protection of flex growth against weeds

Plevele patří mezi limitující činitele úspešného pěstování lnu setého. V posledních letech se zvyšuje zaplevelení lnu řepkou ozimou z výdrolu a dalšími plevely, např. Galium aparine, Chenopodium spp., aj. Byly provedeny parcelkové pokusy s vybranými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Byly sledovány technologické parametry - výnos odsemeneného stonku, výnos dlouhého vlákna, výnos koudele a výnos celkového vlákna. Tyto parametry byly ve vetšině případů pozitivně ovlivněny oproti kontrole.

AGRO-ochrana, výživa, odrůdy. 2005, 3: 13–15. ISSN 1211-362X http://www.agris.cz/clanek/137015

Marek, Jan
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/05:02:_3746!RIV06-MZE-48392952
Přečtěte si více: