Škodlivost bílé hniloby řepky a fomového černání stonku řepky na Šumpersku a Opavsku v roce 2014 (2014)

The harmfulness of Sclerotinia white rot and phoma stem canker at Šumperk and Opava regions in 2014

Ve vegetační sezóně 2013/2014 probíhal na Šumpersku a Opavsku opět monitoring fomového černání stonku řepky a bílé hniloby řepky. Na 3 lokalitách Rapotín, Kujavy a Opava byly založeny maloparcelkové polní pokusy v řepce odrůdy Orion s plošnou polní inokulací patogeny L. maculans a S. sclerotiorum. Navýšení napadení řepky olejky po inokulaci bylo u L. maculans, L. biglobosa až 16 % a u S. sclerotiorum až 6,75 % oproti přirozenému infekčnímu tlaku patogenů. Na fungicidně ošetřených parcelách bylo napadení potlačeno a byl pozitivně ovlivněn výnos. Na 48 lokalitách v obou regionech byl vyhodnocen výskyt bílé hniloby řepky a stanoven poměr primární a sekundární infekce původcem choroby. Dle získaných výsledků letos převažoval primární typ infekce nad sekundárním. Ve 13 porostech na Opavsku nebyla infekce zaznamenána vůbec.

Úroda - vědecká příloha časopisu [CD]. 2014, 62(12): 263–266. ISSN 0139-6013

Eva Plachká
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/14:#0000903