O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům

Cílem projektu je monitoring výskytu a vývoje rezistence blýskáčků vůči insekticidům pro potřeby státní správy.

Na základě rozsáhlé sběrové aktivity budou otestovány vzorky populací M. aenus (MELIAE) ze všech regionů ČR na citlivost vůči vybraným pyretroidům (taufluvalinate, byfenthrin, cypermethrin), neonikotinoidům (thiacloprid, acetamiprid), organofosfátům (chlorpyrifos, pirimiphos-methyl) a některým novým perspektivním insekticidům (pymetrozine, indoxacarb, spinosyny) za účelem stanovení výchozí citlivosti, signifikantních citlivostních posunů a rozdílů v citlivostech vůči těmto insekticidům mezi MELIAE v jednotlivých regionech ČR. Odběratelem výsledků bude především Státní rostlinolékařská správa, která na jejich základě bude moci upřesňovat a aktualizovat nařízení (příp. doporučení) směřující ke zvýšení účinnosti zásad antirezistentní strategie. Bude též stanoven vliv přítomnosti dalších druhů rodu Meligethes ve sběrech na výsledky testů citlivosti a jejich poměrné zastoupení ve sběrech.   QJ1230077 Poskytovatel: MZe, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2012-2016.