Variabilita kvalitativních znaků vybraných genotypů kmínu kořenného (Carum carvi, L.) ozimého typu (2007)

Variability of qualitative parameters of winter form of caraway (Carum carvi L.)

Článek hodnotí kvalitativní a kvantitativní změny silic v průběhu šlechtění v 7 vegetačních období u kmínu kořenného ozimého typu. V prvním roce šlechtění bylo vybráno 45 rostlin (45 genotypů) z poloprovozního pokusu, u kterých se v následujících letech uplatnila selekce zejména na obsah silic a také na zdravotní stav. Byli vybírány zdravé rostliny s vyšším obsahem silic a s lepším poměrem karvonu a limonenu. Rozdíl v obsahu silic a karvonu v jednotlivých letech byl velmi vysoce průkazný a ročník byl dominantním faktorem. Rozdíly v obsahu silic v genotypech nebyly průkazné, ale průkazný byl rozdíl v obsahu karvonu u jednotlivých genotypů.

Růžičková, G.; Kocourková, B.; Fojtová, J.
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/07:8P006169!RIV08-MZE-48392952