Vyhodnocení metabolismu, užitkovosti a reprodukce dojnic krmených rozdílnými odrudami pisum sativum (2005)

Evaluation of metabolism, efficiency and reproduction of dairy cows in feeding different cultivars of pisum sativum

Cílem pokusu bylo vyhodnotit vliv ruzných odrud hrachu charakterizovaných rozdílnýcm obsahem antinutricních látek v produkcních smesích pro dojnice. Devadesátidenní pokus na 32 kravách byl rozdelen do trech pokusných(Z, G, GU) a jedné kontrolní skupiny.Pokusné skupiny byly krmney produkcní smesí obsahující 25 % hrachu s ruzným obsahem antinutricních látek. Na základe pokusu mužeme doporucit zkrmování hrachu jako zdroj proteinu a energie domácího puvodu, který muže nahradit dovážené komponety do krmnýchsmesí. Co se týká metabolismu dusíkatých látek, vyšší koncentrace cpavku v bachoru a mocoviny v krvi byla zaznamenána u skupiny Z v porovnání se skupinou GU a G. Tyto výsledky naznacují vyšší degradabilitu dusíkatých látek v neupravených semench hrachu.Pokud jde o mlécnou užitkovost nejnižší indeš mlécné užitkovosti nejnižší produkce bílkovin a laktózy byl zaznamenán u skupiny G.

Pechová, Alena; Pavlata, Leoš; Lubojacká, Veronika; Dvořák, Rudolf; Čapková, Veronika; Zeman, Ladislav; Pozdíšek, Jan
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/05:10:_3512!RIV06-MZE-48392952