Využití luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství (2011)

Utilization of cereals and grain legumes intercropping in organic farming systems

O luskovino-obilní směsky (LOS) narůstá v ekologickém zemědělství (EZ) zájem nejen pro jejich pozitivní vliv na půdu, schopnost zvyšovat a stabilizovat výnosy, omezovat růst plevelů, zlepšovat zdravotní stav plodin a sniţovat výskyt některých škodlivých organismů. Pěstování LOS jako hlavní plodiny se jeví jako jedno z perspektivních řešení směřujících ke zvýšení soběstačnosti ekologických farem s ohledem na zásobení kvalitním domácím jadrným krmivem s vysokým obsahem proteinů. Tak mohou ekofarmy sníţit svou závislost na importu biokrmiv ze zahraničí, coţ můţe přispět ke zlepšení jejich ekonomické situace. V rámci výzkumného projektu byly proto v letech 2008 - 2010 zakládány maloparcelkové pokusy s hrachem a obilovinami (pšenice, ječmen) za účelem vyzkoušení nových potenciálně vhodných odrůd a jejich kombinací pro pěstování v LOS a stanovení optimálního poměru komponent směsky. Tyto informace jsou nezbytné pro reintrodukci LOS do osevních sledů EZ.

Úroda, vědecká příloha časopisu [CD]. 2011, 59(12): 85–90. ISSN 0139-6013

článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/11:#0000171