O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky

Využít nekonvenční materiály, optimalizované a ověřené molekulární, biotechnologické a analytické metody, efektivní šlechtitelské postupy u ozimé řepky a vytvořit šlechtitelské polotovary, vhodné pro tvorbu výkonných liniových a hybridních odrůd.

Číslo projektu QJ1510172

Doba řešení 1. 4. 2015 – 31. 12. 2018

Koordinátor (firma):

  • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Řešitelé (firmy):

  • Agritec Plant Research s.r.o.
  • SEMPRA PRAHA a. s.
  • SELGEN, a. s.
  • OSEVA PRO s.r.o.
  • odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.

Cíl:

Projekt reaguje na aktuální trendy v pěstování ozimé řepky v ČR a ve světě: setrvalý nárůst výkonnosti nových zahraničních odrůd, rozšiřování zastoupení hybridních odrůd na úkor liniových, zlepšování parametrů kvality semene (olejnatost, složení oleje, nutriční hodnota výlisků a extrahovaných šrotů) a dalších užitných vlastností. Zohledňuje i vliv změn klimatu, které vedou k častějším výskytům období vegetačního sucha a růst významu chorob, které zatím nebyly u řepky významné, např. nádorovitosti košťálovin. V neposlední řadě navrhuje a realizuje opatření pro opětovné rozšíření diverzity genofondu této plodiny, která je nezbytnou podmínkou pro setrvalé zvyšování a stabilizaci biologického a produkčního potenciálu genotypů ozimé řepky, jakožto jedné z nejvýznamnějších tržních plodin v ČR.

Účelem projektu je zefektivnit šlechtitelské postupy a vytvořit materiály ozimé řepky pro šlechtění liniových a hybridních odrůd, vhodných pro potravinářské i technické využití, schopných konkurovat zahraničním odrůdám ve významných hospodářských znacích s využitím nekonvenčních genotypů, biotechnologických a analytických metod. Většina předpokládaných výsledků aplikace uvedených metod v našich podmínkách na specifické materiály není v současné době známá a bez řešení navrhovaného projektu není dostupná pro tuzemskou šlechtitelskou praxi. Motivačním účinkem pro přípravu a realizaci projektu a poskytnutí podpory pro jeho řešení z veřejných prostředků je očekávaný významný přínos pro šlechtění řepky v ČR; zprostředkovaným přínosem pro pěstitele řepky jsou výkonné a místně adaptované odrůdy při dostupných cenových relacích osiva.