Využití progresivních biotechnologických metod ve šlechtění máku setého

Cílem projektu je zefektivnit šlechtitelské postupy u máku za použití progresivních biotechnologických metod - in vitro kultivace a molekulárních metod.

Molekulární metody budou využity při charakterizaci a výběru genetických zdrojů máku, bude sestavena core colection na základě genetického mapovaní. In vitro kultivace bude využita k rychlému genetickému ustálení linií po křížení vybraných perspektivních genotypů, což povede k výraznému zkrácení času potřebného ke stabilizaci znaků získaných linií a zároveň bude dosaženo 100 % homozygotnosti, která je běžnými šlechtitelskými postupy nedosažitelná.

Genotypy získané těmito progresivními biotechnologickými postupy budou testovány v polních podmínkách s cílem výběru těch nejkvalitnějších. Ty pak budou přihlášeny do státního registračního řízení za účelem registrace nových odrůd máku nebo budou využity k další šlechtitelské práci.

  • TA01010375
  • Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
  • Hlavní příjemce: OSEVA PRO s.r.o.
  • Období řešení projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014.
  • Jedním z řešitelů je AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.