O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Carbohydrate Biotechnology Network for Grain Legumes

Projekt CABINET – Carbohydrate Biotechnology Network for Grain Legumes byl součástí IV. rámcového programu EC INCO-COPERNICUS a účastnily se jej instituce z Velké Británie, Švédska, Dánska, Itálie, Španělska, Polska, Rumunska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny, Estonska, Moldávie a České republiky.

Carbohydrate Biotechnology Network for Grain Legumcs

4. Rámcový program EU

Program INCO-COPERNICUS

IC15-CT96-1007  CABINET – Network pro biotechnologie sacharidů u luskovin
Doba řešení: 1997 – 2000
řešitel: Dr. Cliff HEDLEY (John Innes Centre, Norwich, U.K.)
spoluřešitel: RNDr. Miroslav GRIGA, CSc.

Společnost AGRITEC se v projektu soustředila na problematiku škrobu a amylózy s dlouhodobou perspektivou tvorby odrůdy tzv. amylózního hrachu jako suroviny pro výrobu biodegradovatelných plastů. Byla optimalizována mikroanalytická metoda stanovení škrobu, amylózy a amylopektinu v semenech hrachu, která byla následně využita pro kalibraci přístroje NIR ke stanovení obsahových látek suchou cestou. Uvedeným způsobem bylo analyzováno cca 600 genotypů hrachu ze světové kolekce a vytipovány parentální komponenty pro hybridizační program. Byly definovány korelace mezi obsahem škrobu, amylózy a N-látek v semeni hrachu, vliv lokality na akumulaci škrobu a amylózy a rovněž topofyzická distribuce akumulace v jednotlivých patrech rostliny hrachu. Byla optimalizována metodika stanovení aktivity starch-branching enzymu a detekce jeho isoforem. Pro modelové studie byla využívána somatická embryogeneze in vitro a zygotická embryogeneze in planta. Optimalizované metody analýzy škrobu a amylózy jsou využívány jako nedílná součást šlechtitelského programu u hrachu. Výsledky řešení byly publikovány časopisecky (4), v knižní monografii (2) a prezentovány na vědeckých konferencích (6).