O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

The molecular and cellular biology of direct somatic embryogenesis in ALFALFA

Projekt Molecular and cellular biology of direct somatic embryogenesis in alfalfa byl součástí IV. rámcového programu EU INCO-COPERNICUS a účastnilo se jej 8 akademických institucí z Velké Británie, Francie, Belgie, Řecka, Bulharska, Maďarska a ČR) a jeden industriální partner (Agritec, ČR).

The molecular and cellular biology of direct somatic embryogenesis in ALFALFA (1997–2000)

IC15-CT96-096

Doba řešení: 1997–2000
řešitel: Prof. Malcolm C. Elliott (De Montfort University, Leicester, U.K.)
spoluřešitel: RNDr. Miroslav GRIGA, CSc.

4. Rámcový program EU

Hlavní úlohou spol. Agritec v projektu byla aplikace systému přímé a nepřímé somatické embryogeneze na velkozrnné luskoviny, s důrazem na hrách. Byly optimalizovány protokoly obou způsobů regenerace, včetně jednotlivých kroků (indukce a iniciace, vývoj, maturace, konverze) a rozsáhlého genotypového screeningu, popsána anatomie a morfologie procesu a studována akumulace zásobních látek během vývoje somatických embryí. Bylo zahájeno studium genetického založení embryogenní kompetence a selekce vysoce embryogenních genotypů prostřednictvím rekurentní selekce. Systém přímé a nepřímé somatické embryogeneze u hrachu byl aplikován pro studium somaklonální variability, selekce in vitro na rezistenci vůči houbovým patogenům hrachu a genetické transformace hrachu. Výsledky řešení byly publikovány časopisecky (5), v knižních monografiích (1) a prezentovány na vědeckých konferencích (19). Problematika projektu byla rovněž předmětem dvou obhájených diplomových prací. Vypracované experimentální protokoly a získaný rostlinný materiál (somaklony po selekci in vitro) jsou průběžně využívány ve šlechtitelských programech společnosti Agritec.