Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010 (2011)

Species spectrum of pollen beetles from genus Meligethes at selected localities of the Czech Republic in year 2010

Na 26 lokalitách v České republice bylo sledováno druhové spektrum blýskáčků z rodu Meligethes. K hodnocení zastoupení populací jednotlivých druhů byl pouţit index dominance (D). Eudominantním druhem byl na všech lokalitách M. aeneus (Fabricius, 1787), na lokalitách Pivonice, Lazníky, Blučina, Ždár nad Sázavou a Zvole M. subaeneus Sturm, 1845, na lokalitě Věcov M. viridescens Fabricius, 1787 a na lokalitě Bohdalec M. erythropus (Marsham, 1802). Dominantními druhy jsou pouze na některých lokalitách M. subaeneus (Sturm, 1845), M. viridescens Fabricius, 1787 a M. erythropus (Marsham, 1802).

Úroda, vědecká příloha časopisu [CD]. 2011, 59(12): 291–294. ISSN 0139-6013

Tóth, Pavel; Hrudová, Eva; Sapáková, Eva
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/11:#0000179
Přečtěte si více: