Biologické metody hodnocení rezistence škůdců k insekticidům a antirezistentní strategie: certifikovaná metodika (2020)

Metodika poskytuje detailní popisy postupů, které jsou využitelné pro hodnocení rezistence k insekticidům u zahrnutých druhů a skupin škůdců.

Většina představených metod byla ověřena na případových studiích a výsledky z těchto studií byly poměrně intenzivně publikovány. Jedná se tedy o metody prověřené. Metody byly vybírány, upravovány, navrhovány a ověřovány s tím cílem, aby byly široce a snadno využitelné pracovišti bez zvláštního laboratorního vybavení. A to z toho důvodu, aby se do monitorovacích aktivit mohlo zapojit, co nejvíce subjektů z různých úrovní zemědělské praxe a s různým vztahem k ní (agronomové, poradenská pracoviště, výzkumné ústavy, univerzity ÚKZÚZ).

Vývoj změn v citlivosti u populací zahrnutých druhů škůdců, jejichž soubor je v předkládané metodice poměrně obsáhlý, je výzkumně cenný zejména, je-li geograficky obsáhlý. Toho je možné dosáhnout tehdy, když se na něm může podílet co nejvíce pracovišť, která, ač různě vybavená, poskytují data srovnatelná svou hodnotou. Tyto je pak možné souborně analyzovat na jednom z pracovišť a využít pro navrhování účelných antirezistentních strategií, což je jedním z hlavních cílů předkládané metodiky. Přispět ke zpomalení procesu vývoje rezistence k dostupným účinným látkám insekticidů.

Metodiku „Biologické metody hodnocení rezistence škůdců k insekticidům a antirezistentní strategie“ si můžete stáhnout zde.

certifikovaná metodika
Přečtěte si více: